„GRANTY PPGR”

„Granty PPGR”, czyli 80 000 000 zł na sprzęt komputerowy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR

W związku z rozpoczęciem naboru do nowego programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – Prezydent Miasta Mielca zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec do złożenia oświadczenia uczestnictwa w programie.

Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z tych terenów równego dostępu do rozwoju cyfrowego.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną w maksymalnej wysokości 3 500 PLN (jednostka stacjonarna lub laptop) oraz 1 500 PLN (tablet);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wsparcie skierowane jest do uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  • dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje Gminę Miejską Mielec; dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która  pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR;
  • dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku
    (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które będą podstawą do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę Miejską Mielec.

Wnioskodawca powinien dołączyć na potwierdzenie pracy w PPGR (do wglądu) np. umowę  o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument.

Po zebraniu wymaganych oświadczeń Gmina Miejska Mielec złoży zbiorczy wniosek o dofinansowanie zakupu nowego sprzętu komputerowego, a po otrzymaniu dofinansowania zakupi sprzęt, który zostanie przekazany uczestnikom projektu.

OŚWIADCZENIA należy składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec w pokoju nr 32 w terminie do 4 listopada 2021 r. do godziny 13:00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 17 787 40 83.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Granty PPGR – Wsparcie dzieci dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Dokumenty do pobrania: