Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne do pobrania:


Statut V Liceum Ogólnokształcącego


Program wychowawczo-profilaktyczny SP8


Program wychowawczo-profilaktyczny VLO


Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów


Statut Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi


Przedmiotowe Systemy Oceniania w Szkole Podstawowej nr 8, Gimnazjum nr 3, V Liceum Ogólnokształcącym