INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE OBIADÓW

Nie należy dokonywać żadnych płatności za obiady w miesiącu wrześniu 2022r.

Płatności za obiady należy regulować do dnia 15-ego następnego miesiąca tzn. do miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko jadło obiady. Za nieterminowe płatności są naliczane odsetki.

Należności za obiady będą zamieszczane na stronie szkoły w zakładce STOŁÓWKA-OPŁATY ZA OBIADY do 8 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który płacimy,
np. (za wrzesień – 8 października). Prosimy o wpłacanie dokładnie taką kwotę jaka jest podana, bez zaokrąglania do pełnych złotych.

W związku z ochroną danych osobowych każdy rodzić- kontrahent otrzyma swój indywidualny numer karty kontowej, po którym będzie mógł uzyskać informacje dotyczące odpłatności ( odnaleźć się na liście z należnościami za obiady w danym miesiącu). Numery kart kontrahenta będą rozdane podczas wrześniowego spotkania z rodzicami.

Nieobecność dziecka należy zgłaszać do godziny 8.00 telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły.
W celu zapisania dziecka na obiad można pobierać druki u p. intendent.

Należy pamiętać, aby w przypadku rezygnacji z korzystania z obiadów złożyć pisemną rezygnacje do p. intendent.