DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W MIELCU

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W MIELCU

Deklarację sporządzono 21 IX 2020 r. na podstawie samooceny podmiotu publicznego przeprowadzonej przez koordynatora d.s. dostępności Joannę Leśniowską, pracownika ZSO nr 1 w Mielcu.

Dostępność cyfrowa:

ZSO  nr 1 w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zso1.mielec.pl 

Data publikacji strony internetowej:13.09. 2007 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.01. 2017 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– materiały wideo nie posiadają napisów, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

ZSO nr w Mielcu  deklaruje dołożenie starań, aby zamieszczane na stronie materiały spełniały wytyczne związane z dostępnością.

Strona posiada ułatwienia dla użytkowników, takie jak:

– Możliwość powiększenia czcionki: za pomocą:

 1. Font Resizer aaA
 2. Klawisza Ctrl oraz suwaka na myszce
 3. [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

– Jasne tło i ciemną czcionkę oraz częściowo kontrast czarne tło z białą czcionką

– Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

– Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje w zakresie procedury odwoławczej:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: zso1@zso1.mielec.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły

Adres: 39-300 Mielec, ul. Tańskiego 3

E-mail: zso 1@zso1.mielec.pl

Telefon:17 787 53 51

Przez dziennik elektroniczny

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można  złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://www.rpo.gov.pl 

dostępność architektoniczna:

ZSO nr 1 w Mielcu posiada następujące ułatwienia architektoniczne:

– 4 miejsca parkingowe oznakowane w odpowiedni sposób dla osób niepełnosprawnych 

– dowóz uczniów niepełnosprawnych oznakowanym busem pod sam budynek szkoły na przejazd dla wózków inwalidzkich

– dostosowanie okolicznych krawężników do osób niepełnosprawnych

– system pochylni i 2 podjazdy do szkoły: 1 od strony parkingu wejście główne i 1 od strony boisk szkolnych wejście przy salach gimnastycznych

–  szerokie drzwi i przejazd dla wózków inwalidzkich

– szerokie, przestronne korytarze na wszystkich kondygnacjach szkoły

– na parterze szkoły znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, z szerokimi  drzwiami, uchwytami  

– tablice informacyjne przed poszczególnymi pomieszczeniami

– winda dla osób niepełnosprawnych dostępna na wszystkich kondygnacjach szkoły. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty

– podłoga antypoślizgowa

– schody i  balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym

– 2 sale do terapii i rewalidacji osób niepełnosprawnych: 1 sala doświadczeń świata Biała sala”  1 terapii sensorycznej SI

ZSO  nr 1 w Mielcu nie posiada następujących ułatwień architektonicznych:

– nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń  w budynku

– nie ma wstępu do budynku dla osób korzystających z psa asystującego

– nie zapewnia się osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób

– szkoła nie posiada wyrównanego poziomu progów/ posadzek

Zgodnie z art. 7 ust z dn. 19VII2019r. rozdz.1 do powyższych braków dostępności podmiot publiczny zapewnia dostęp alternatywny:

– osobom ze szczególnymi potrzebami pomoc  innej osoby, umożliwiającą realizację potrzeb.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna:

ZSO nr 1 w Mielcu posiada następujące ułatwienia w zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

– Dyrekcja szkoły wyznaczyła koordynatora d.s. dostępności Joannę Leśniowską. W sprawach dotyczących dostępności w ZSO1 można pisać na adres: j.lesniowska@zso1.mielec.pl

– przy wejściu głównym dyżuruje  pracownik obsługi, który udziela potrzebnych  informacji i w razie potrzeby służy pomocą

– na parterze w pobliżu wejścia do szkoły znajdują się pomieszczenia sekretariatu  i Dyrekcji , gdzie można załatwić wszystkie sprawy związane z potrzebami uczniów i Rodziców

– szkoła zapewnia możliwość komunikowania się za pomocą środków wspierających komunikowanie:

 1. przy załatwianiu ważnych spraw jest możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Mielcu dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu posługującego się polskim językiem migowym  (PJM).   Osoby niesłyszące chcąc załatwić sprawę w naszej szkole z pomocą tłumacza języka migowego powinny to zgłosić z minimum trzydniowym wyprzedzeniem w celu rezerwacji wizyty. Zgłoszenie można dostarczyć w wybrany sposób:
 • osobiście w sekretariacie szkoły ZSO 1 w Mielcu (znajdującym się na parterze)
 • pisemnie pocztą tradycyjną lub kurierską pod adresem:39-300 Mielec ul Tańskiego 3
 • pocztą e-mail: zso 1@zso1.mielec.pl
 • przez dziennik elektroniczny
 1. osoby z dysfunkcjami narządu słuchu mogą komunikować się z pracownikami szkoły za pomocą  zdalnego dostępu on line: dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej
 2. na parterze szkoły umieszczona jest skrzynka, gdzie można wrzucić zapytania, opisać ewentualne problemy itp.

– szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających specjalne kwalifikacje (nauczycieli wspomagających uczniów ze specjalnymi potrzebami) w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, którzy tworzą zespół d.s. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

– uczniowie niepełnosprawni objęci są pomocą – pedagogiczną w szkole organizowaną przez specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, oligofrenopedagogów i nauczycieli edukacji osób ze spektrum autyzmu, m. in. korzystają z zajęć rewalidacyjnych w wymiarze 2 h tygodniowo

– uczniowie na wniosek Poradni Psychologiczno – pedagogicznej mogą korzystać z nauczania indywidualnego, jest również możliwość zatrudnienia w szkole pomocy nauczyciela dla ucznia ze specjalnymi potrzebami

– zajęcia dydaktyczne alternatywnie realizowane są za pomocą platformy edukacyjnej classroom, a uczniowie nieposiadający sprzętu elektronicznego w razie potrzeby mają możliwość wypożyczenia laptopa szkolnego

– nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia, warsztaty i studia podyplomowe w zakresie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami

– szkoła dba o zakup pomocy dla osób słabowidzących  i niedowidzących, uczniowie korzystają z:

 •         Zaadaptowanych podręczników na potrzeby uczniów słabowidzących tj. z powiększoną czcionką
 •         Wersji elektronicznej podręczników WSiP  dla uczniów słabowidzących
 •         Tablicy szkolnej – matowej, nieodbijającej światła
 •         Nakładki powiększającej druk na podręczniki, karty ćwiczeń
 •         Pomocy edukacyjnej – podświetlanej podkładki do prezentacji transparentnych przedmiotów

ZSO nr 1 w Mielcu nie posiada następujących ułatwień w zakresie dostępności informacyjno –komunikacyjnej:

– nie posiada urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia

– nie zatrudnia tłumacza migowego

Zgodnie z art. 7 ust z dn. 19VII2019r. rozdz.1 do powyższych braków dostępności podmiot publiczny zapewnia dostęp alternatywny:

– osobom słabosłyszącym pomoc  innej osoby, umożliwiającą realizację potrzeb (korzystanie z tłumacza języka migowego zatrudnionego przez Urząd Miejski w Mielcu – dostęp opisany  w ułatwieniach informacyjno – komunikacyjnych)

– komunikowanie się  za pomocą  zdalnego dostępu online

 

 

 

 

Accessibility Toolbar