Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim

20 listopada 2017 r. Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu – mgr Jacek Wiśniewski podpisał porozumienie o współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Filologicznego – dra hab. prof. UR Zenona Ożoga oraz z Wydziałem Socjologiczno – Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Socjologiczno – Historycznego – dra hab. prof. UR Pawła Gratę.


Współpraca ta ma na celu podniesienie jakości kształcenia, poszerzenie oferty dydaktycznej V LO oraz promocję kierunków kształcenia realizowanych na wspomnianych wydziałach. Cele te będą realizowane w ramach wspólnych działań obejmujących:
– udział uczniów Szkoły w wybranych wykładach, konferencjach, kongresach i innych przedsięwzięciach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Rzeszowski,
– realizowanie wspólnych spotkań, wykładów otwartych, debat, konferencji z udziałem studentów i pracowników Uczelni,
– realizację praktyk dla studentów,
– udział w doskonaleniu programów kształcenia,
– współpracę przy organizacji konkursów tematycznych,
– wymianę dobrych praktyk pomiędzy szkolnictwem ponadgimnazjalnym a środowiskiem naukowym,
– działania na rzecz budowania pozytywnego wizerunku obu instytucji.