Tańskiego 3, 39-300, Mielec, Polska
17 787 53 50
zso1@zso1.mielec.pl

Regulamin rekrutacji 2024/2025

VLO w Mielcu

 

Regulamin rekrutacji

do V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu

w roku szkolnym 2024/2025 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

§1.

Regulamin określa kryteria przyjmowania kandydatów do klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu oraz zasady i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 – załącznik nr 1.

§2.

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
  2.    Kandydaci z niepełnosprawnościami ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3

W procesie rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego uwzględnia się:


1) Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z :

a)  języka polskiego,

b)  matematyki,

-mnoży się przez 0,35

c) Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego

-mnoży się przez 0,3

2) Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, podane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (zależnie od oddziału):

–  oddział z nauczaniem w zakresie rozszerzonym przedmiotów: 1. biologia, 2. j. polski, 3. j. angielski (klasa psychologiczna): język polski, matematyka, język angielski, biologia (próg punktowy–100)

W klasie zostanie utworzona jedna grupa językowa z j. niemieckim oraz druga z j. hiszpańskim. Grupa może liczyć maksymalnie 17 osób. Jeśli liczba chętnych do wybranej grupy językowej będzie większa niż 17, kandydaci zostaną wybrani na podstawie następujących kryteriów wg kolejności: 

1. uczniowie, którzy realizowali podstawę programową wybranego języka obcego  nowożytnego w szkole podstawowej,

2. wyższa ocena z drugiego języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

–   oddział z nauczaniem w zakresie rozszerzonym przedmiotów: 1. geografia, 2. j. angielski (klasa językowo-geograficzna): język polski, matematyka, język angielski, geografia (próg punktowy–100)

W klasie zostanie utworzona jedna grupa językowa z j. niemieckim oraz druga z j. hiszpańskim. Grupa może liczyć maksymalnie 17 osób. Jeśli liczba chętnych do wybranej grupy językowej będzie większa niż 17, kandydaci zostaną wybrani na podstawie następujących kryteriów wg kolejności: 

1. uczniowie, którzy realizowali podstawę programową wybranego języka obcego  nowożytnego w szkole podstawowej,

2. wyższa ocena z drugiego języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

–   oddział z nauczaniem w zakresie rozszerzonym  przedmiotów : 1. historia, 2. wiedza o społeczeństwie, 3. j. angielski (klasa prawniczo-humanistyczna): język polski, matematyka, język angielski, historia lub wiedza o społeczeństwie (próg punktowy – 100)

W klasie zostanie utworzona jedna grupa językowa z j. włoskim oraz druga z j. hiszpańskim. Grupa może liczyć maksymalnie 17 osób. Jeśli liczba chętnych do wybranej grupy językowej będzie większa niż 17, kandydaci zostaną wybrani na podstawie następujących kryteriów wg kolejności: 

1. uczniowie, którzy realizowali podstawę programową wybranego języka obcego  nowożytnego w szkole podstawowej,

2. wyższa ocena z drugiego języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

oddział z nauczaniem w zakresie rozszerzonym przedmiotów: 1.historia, 2. wiedza o społeczeństwie, 3.  j. angielski (klasa teatralno-muzyczna): język polski, matematyka, język angielski, historia lub wiedza o społeczeństwie (próg punktowy – 100)

W klasie zostanie utworzona jedna grupa językowa z j. włoskim oraz druga z j. hiszpańskim. Grupa może liczyć maksymalnie 17 osób. Jeśli liczba chętnych do wybranej grupy językowej będzie większa niż 17, kandydaci zostaną wybrani na podstawie następujących kryteriów wg kolejności: 

1. uczniowie, którzy realizowali podstawę programową wybranego języka obcego  nowożytnego w szkole podstawowej,

2. wyższa ocena z drugiego języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

 • Celujący – 18 pkt
 • Bardzo dobry – 17 pkt
 • Dobry – 14 pkt
 • Dostateczny – 8 pkt
 • Dopuszczający – 2 pkt

3) Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadami :

a) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem –7 punktów,

b) za udział w zawodach wiedzy:

w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:

 • konkurs przedmiotowy – tytuł finalisty – 10 punktów,
 • konkurs tematyczny/interdyscyplinarny – tytuł laureata – 7 punktów,
 • konkurs tematyczny/interdyscyplinarny – tytuł finalisty – 5 punktów,

w zawodach wiedzy o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:

 • konkurs przedmiotowy – tytuł finalisty – 10 punktów,
 • konkurs interdyscyplinarny – tytuł laureata – 7 punktów,
 • konkurs interdyscyplinarny – tytuł finalisty – 5 punktów,

w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:

 • konkurs przedmiotowy – 2 i więcej tytułów finalisty – 10 punktów,
 • konkurs przedmiotowy – 1 tytuł finalisty – 7 punktów,
 • konkurs tematyczny/interdyscyplinarny – 2 i więcej tytułów laureata – 7 punktów,
 • konkurs tematyczny/interdyscyplinarny – 1 tytuł laureata – 5 punktów,
 • konkurs tematyczny/interdyscyplinarny – 2 i więcej tytułów finalisty – 5 punktów,
 • konkurs tematyczny/interdyscyplinarny – 1 tytuł finalisty – 3 punkty.

w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • konkurs przedmiotowy– 2 i więcej tytułów finalisty 10 punktów, 1 tytuł – 7 punktów
 • konkurs interdyscyplinarny – 2 i więcej tytułów laureata7 punktów, 1 tytuł – 5 punktów

za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w powyższych punktach, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt.

Uwaga!

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu i z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów,

c) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

§ 4

 Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów oblicza się na podstawie ocen z j. polskiego, matematyki i j. obcego nowożytnego, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z § 8.1. Rozporządzenia MEiN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

§ 5

1. Rekrutacji do szkoły dokonuje się elektronicznie, pierwszeństwo w przyjęciu do V LO w Mielcu mają kandydaci z największą liczbą punktów uzyskanych po przeliczeniu zgodnie z zapisem, o którym mowa w

§ 3 i §4.

2. W uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, nadal przyjmuje się kandydatów o najwyższej liczbie punktów.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa w punktach 1)-7) mają jednakową wartość.

5. Kandydaci do V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, którzy ukończyli szkołę za granicą lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmowani są na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Załącznik nr 1

ZASADY I TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
do  V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu na rok szkolny 2024/2025

1. Rekrutacja do klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego prowadzona jest z wykorzystaniem systemu rekrutacji elektronicznej firmy VULCAN.

2. Kandydaci określają swoje preferencje w wyborze szkół i klas poprzez stronę https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat
3. Kandydaci mogą wybrać co najwyżej trzy szkoły, wskazując szkołę pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru. W obrębie jednej szkoły mogą wybrać dowolną liczbę oddziałów, podając liczbę preferencji.
4. W terminie od 13 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru.

5. W terminie od 21 czerwca 2024 r. do 08 lipca 2024 r. do godz.15.00 kandydaci składają dokumenty do szkoły pierwszego wyboru:
―   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
―   zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

6. 16 lipca 2024 r. szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do V Liceum Ogólnokształcącego.
7.    W terminie od 16 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz.14.00 rodzice kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej, oraz dwie podpisane na odwrocie fotografie,  kartę zdrowia i kserokopię aktu urodzenia.  

8. 19 lipca 2024 r. do godz. 12.00 szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do V Liceum Ogólnokształcącego.

9. Informacje o zasadach i kryteriach rekrutacji umieszczone zostaną na stronie internetowej
www.zso1.mielec.pl
Ponadto informacji udziela:
 Sekretariat V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu,  

ul. Tańskiego 3
 tel. 17 787 53 51
e-mail: zso1@zso1.mielec.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.
W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jeśli chcesz zostać uczniem V LO, umieść w swoim podaniu

V Liceum Ogólnokształcące na pozycji nr 1

Accessibility Toolbar